Prídte sa pozrieť do nášho štúdia v Námestove
Máte otázky? Zavolajte nám na 0911 901 842 alebo napíšte na info@eya-interier.sk

Infolinka

0911 901 842
info@eya-interier.sk

alebo

Napíšte nám

Váš nákupný košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Na dodávku a montáž výrobkov spoločnosti Eya interiér, s r.o., vrátane ich opravy, úpravy a údržby

I.Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. sa vzťahujú na kúpu a dodanie výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. (kúpne zmluvy) ako aj na dodanie a montáž výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o., ich údržbu, opravu a úpravu (zmluvy o dielo) (ďalej aj „obchodné podmienky“).
 2. Na účely týchto obchodných podmienok sa odberateľom rozumie koncový zákazník spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. a dodávateľom sa rozumie spoločnosť Eya interiér, spol. s r.o., so sídlom Eya interiér, spol. s r.o., Bottova 6012/8, Námestovo 029 01, IČO: 36 420 263, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15122/L.
 3. Koncovým zákazníkom, ktorý sa na účely týchto obchodných podmienok označuje ako odberateľ sa rozumie fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom.
 4. Odchylné dojednania v samostatne uzatvorenej písomnej zmluve (kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo) prípadne v akceptovanej cenovej ponuke majú prednosť pred znením uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

 

KÚPNA ZMLUVA

 

II.Uzavretie zmluvy

 

 1. Dodávateľ dodá odberateľovi predmet kúpy na základe odberateľom predloženej akceptovanej cenovej ponuky, v ktorej bude určená špecifikácia predmetu kúpy, čo do množstva a druhu, dodacia lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní a ďalšie prípadné požiadavky odberateľa na predmet kúpy.
 2. Predmetom kúpy sa rozumie dodávka výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o.
 3. Prípadné zmeny požiadaviek na predmet kúpy je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od akceptácie príslušnej cenovej ponuky.
 4. Cenová ponuka je zároveň návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 5. Akceptáciou príslušnej cenovej ponuky odberateľom vzniká medzi dodávateľom a odberateľom kúpna zmluva. Uvedené nebráni tomu aby dodávateľ s odberateľom uzatvorili zmluvu v písomnej podobe.
 6. V prípade, ak v lehote do 30 dní od predloženia príslušnej cenovej ponuky nedôjde k jej akceptácii odberateľom,  požiadavka odberateľa na dodanie predmetu kúpy zanikne a kúpna zmluva sa nebude považovať za uzavretú. To neplatí ak bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe.
 7. Dodávateľ je oprávnený zrušiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ak prejav o jeho zrušení dôjde odberateľovi skôr alebo aspoň súčasne s týmto návrhom.
 8. Akceptáciu cenovej ponuky môže odberateľ odvolať, ak toto odvolanie dôjde dodávateľovi najneskôr súčasne s akceptáciou.
 9. Zamestnanci dodávateľa nie sú oprávnení dohodovať ústne vedľajšie dohody alebo dávať ústne potvrdenia nad rámec týchto obchodných podmienok, či písomných zmlúv alebo akceptovaných cenových ponúk.

III.     Ceny, faktúra, platobné podmienky a sankcie

 

Ceny a platobné podmienky

 

 1. Cena predmetu kúpy je určená podľa cenovej ponuky platnej ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Cenová ponuka obsahuje určenie ceny jednotlivých výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. v závislosti od rozmerov, pričom cena je určená v zmysle aktuálneho cenníka výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o.
  • Ceny  uvádzané v cenovej ponuke sú uvádzané vrátane DPH.
  • V prípade, že je na účely zistenia rozmerov predmetu kúpy potrebné vykonať meranie a toto meranie uskutoční na žiadosť odberateľa dodávateľ,  je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi aj poplatok za meranie. Tento poplatok za meranie je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi v hotovosti ihneď po vykonaní merania.
  • Cenu za predmet kúpy, ktorej hodnota nepresahuje sumu 5.000,- EUR (vrátane DPH) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi nasledovným spôsobom:

a) 50% z celkovej kúpnej ceny za predmet kúpy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi vo forme zálohy a to ak nie je v zmluve uvedené inak,  do 5 dní odo dňa akceptácie príslušnej cenovej ponuky odberateľom. V tejto zálohe bude zohľadnený aj poplatok za meranie, ak bol odberateľom zaplatený ihneď po tom, čo dodávateľ vykonal meranie.

b) 50% z celkovej kúpnej ceny za predmet kúpy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy dodávateľom odberateľovi. V prípade, že do dňa odovzdania predmetu kúpy odberateľ neuskutočnil platbu na úhradu tejto zvyšnej časti ceny predmetu kúpy, je odberateľ povinný túto časť zaplatiť dodávateľovi v hotovosti v deň odovzdania predmetu kúpy dodávateľom.

 • Cenu za predmet kúpy, ktorá presahuje hodnotu 5.000,- EUR (vrátane DPH), je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi nasledovným spôsobom:

a) 70% z celkovej kúpnej ceny za predmet kúpy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi vo forme zálohy a to ak v zmluve nie je uvedené inak, najneskôr do 5 dní odo dňa akceptácie príslušnej cenovej ponuky odberateľom. V tejto zálohe bude zohľadnený aj poplatok za meranie, ak bol odberateľom zaplatený ihneď po tom, čo dodávateľ vykonal meranie,

b) 30% z celkovej kúpnej ceny za predmet kúpy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy dodávateľom odberateľovi.

 • Cenu za predmet kúpy je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi v hotovosti alebo na bankový účet dodávateľa pod variabilným symbolom, ktorým je číslo cenovej ponuky. Cenu za predmet kúpy presahujúcu hodnotu 5.000,- EUR (vrátane DPH) možno uhradiť len bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa.
 • V prípade, že cena za predmet kúpy bola hradená prevodom na účet dodávateľa, považuje sa za uhradenú ak bola najneskôr v posledný deň lehoty  pripísaná na účet dodávateľa.

3. V prípade, ak odberateľ je fyzickou osobou, ktorá má obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a miesto dodania tovaru sa má vykonať mimo územia Slovenskej republiky, je odberateľ povinný zaplatiť 100 % výšku kúpnej ceny za objednaný tovar na základe faktúry, ktorá bude vystavená dodávateľom po akceptácii cenovej ponuky odberateľom. Do zaplatenia celej kúpnej ceny odberateľom je dodávateľ oprávnený odoprieť plnenie v prospech odberateľa.

4. V prípade, že predmet kúpy je dodávaný bez merania, je odberateľ povinný zaplatiť 100 % výšky kúpnej ceny za objednaný tovar na základe faktúry, ktorá bude vystavená dodávateľom po akceptácii cenovej ponuky odberateľom. Do zaplatenia celej kúpnej ceny odberateľom na účet dodávateľa, je dodávateľ oprávnený odoprieť plnenie v prospech odberateľa. Správnosť dodaných rozmerov a výber prevedenia zadaného odberateľom nemôže byť predmetom reklamácie.

Faktúra

 

 1. Dodávateľ  je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia zálohovej platby vystaviť odberateľovi daňovú predfaktúru. Daňová predfaktúra je splatná v lehote uvedenej v článku III. ods. 5 písm. a) týchto obchodných podmienok ak v písomnom vyhotovení zmluvy nie je uvedené inak.
 2. Dodávateľ je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zaplatenia zvyšnej ceny za predmet kúpy vystaviť odberateľovi riadnu faktúru. Riadna faktúra na zaplatenie zvyšnej kúpnej ceny je splatná ak v písomnom vyhotovení nie je uvedené inak, v lehote uvedenej v článku III. ods. 5 písm. b) týchto obchodných podmienok.
 3. Daňovú predfaktúru a riadnu faktúru podľa predchádzajúcich odsekov je dodávateľ povinný zaslať odberateľovi.

 

Sankcie

 

 1. V prípade, že sa odberateľ omešká s prevzatím predmetu kúpy, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny (vrátane DPH) predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.
 2. V prípade, že sa odberateľ omešká so zaplatením niektorej časti ceny za predmet kúpy, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 3. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade, že sa omešká s akoukoľvek platbou podľa týchto obchodných podmienok alebo podľa kúpnej zmluvy, dodávateľ má právo požadovať okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho odseku tohto článku aj úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške a odberateľ je povinný ich dodávateľovi zaplatiť.
 4. Odberateľ nie je oprávnený započítať si voči dodávateľovi akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku okrem prípadu, ak ide o pohľadávku dodávateľom písomne uznanú alebo o pohľadávku priznanú odberateľovi právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

 

IV.      Termín dodania predmetu kúpy kupujúcemu

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet kúpy odberateľovi v termíne určenom v cenovej ponuke.
 2. Predmet kúpy sa považuje za dodaný

a) v deň keď dodávateľ umožní odberateľovi nakladať s predmetom kúpy v sídle/ v prevádzke  dodávateľa,

b) v deň keď dodávateľ odovzdal predmet kúpy dopravcovi na prepravu do miesta určeného odberateľom, ak sa tak odberateľ s dodávateľom dohodli.

 1. Odovzdanie predmetu kúpy sa uskutočňuje zápisnične, o čom dodávateľ a odberateľ spíšu odovzdávací a preberací protokol. Odberateľ je pri prevzatí predmetu kúpy povinný prezrieť predmet kúpy a vytknúť všetky zjavné vady, ktoré sa budú na predmete kúpy ku dňu jeho odovzdania na ňom nachádzať. Tieto zjavné vady je povinný uviesť do odovzdávacieho a preberacieho protokolu, s označením vady a miesta, kde sa vada nachádza, popisom ako sa vada prejavuje a nárokom, ktorý odberateľ z vád uplatňuje.
 2. V prípade omeškania dodávateľa s odovzdaním predmetu kúpy má odoberateľ právo odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak dodávateľ ani po písomnom poskytnutí primeranej lehoty odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, nedodá odberateľovi predmet kúpy.
 3. V prípade, že sa odberateľ dostane do omeškania s vyzdvihnutím predmetu kúpy, je dodávateľ oprávnený na náklady a riziko odberateľa, vo vlastných alebo cudzích priestoroch tento predmet kúpy uskladniť. O tejto skutočnosti je dodávateľ povinný odberateľa informovať najneskôr do 5 dní odo dňa, keď sa odberateľ dostal po prvý krát do omeškania s prevzatím predmetu kúpy.

V.        Vlastníctvo a nebezpečenstvo vzniku škody

 1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na odberateľa až úplným zaplatením ceny za predmet kúpy.
 2. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete kúpy prechádza na odberateľa odovzdaním predmetu kúpy odberateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete kúpy prechádza na odberateľa aj vtedy, ak v termíne určenom na prevzatie predmetu kúpy tento neprevezme.

 

VI.      Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

 

 1. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania odberateľovi.
 2. Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku za akosť predmetu kúpy. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ dodávateľ neposkytol odberateľovi dlhšiu záručnú dobu.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu kúpy odberateľovi, alebo dňom, kedy sa odberateľ dostal do omeškania s prevzatím predmetu kúpy.
 4. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli na predmete kúpy spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na odberateľa vonkajšími udalosťami a ktoré nespôsobil dodávateľ alebo osoby, pomocou ktorých dodávateľ plnil svoj záväzok. Dodávateľ rovnako nezodpovedá ani za vady, ktoré boli na predmete kúpy spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na odberateľa, ak zo strany odberateľa nebol dodržaný návod na obsluhu a údržbu uverejnený na webovej stránke dodávateľa (www.eya-interier.sk).
 5. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za zjavné vady, ktoré odberateľ zistil, alebo mohol zistiť odbornou prehliadkou pri prebratí predmetu kúpy a neboli zapísané do odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Pri dodatočnom uplatnení nároku na odstránenie zjavných vád musí odberateľ vierohodne preukázať alebo musí byť nesporné, že tieto vady a nedorobky existovali už v čase preberania predmetu kúpy, neboli na prvý pohľad zjavné a neboli spôsobené odberateľom. Dodatočné uplatnenie týchto vád je však možné najneskôr do 3 dní od odovzdania a prevzatia predmetu kúpy. Ak odberateľ nereklamoval zjavné vady, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady.
 6. Reklamáciu možno uplatniť v ktorejkoľvek prevádzkarni alebo sídle spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o., prípadne emailom na: reklamacie@eya-interier.sk. Na reklamácie sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, v zmysle ktorého je odberateľ pri uplatnení reklamácie povinný uviesť:

a)         číslo objednávky alebo cenovej ponuky, ktoré je uvedené na faktúre alebo číslo faktúry,

b)        názor reklamovaného predmetu kúpy,

c)         popísať vadu predmetu kúpy (t.j. uviesť označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje),

d)        preukázať uzatvorenie zmluvy s dodávateľom.

 1. Oprávnenosť reklamácie posudzuje dodávateľ. O prijatí oprávnenej reklamácie vydá dodávateľ odberateľovi potvrdenie o jej prijatí.
 2. Dodávateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. V odôvodnených prípadoch možno za výslovného súhlasu obidvoch strán dohodnúť i dlhšiu lehotu na vybavenie reklamácie.

ZMLUVA O DIELO

VII.    Uzavretie zmluvy

 1. Dodávateľ zhotoví dielo na základe odberateľom predloženej akceptovanej cenovej ponuky, v ktorej bude určená špecifikácia diela, čo do množstva a druhu, lehota na zhotovenie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní a ďalších prípadných požiadaviek odberateľa na zhotovenie diela. Odberateľ je povinný v rámci akceptácie cenovej ponuky uviesť miesto montáže, v ktorom sa majú výrobky spoločnosti reklamacie@eya-interier.sk namontovať (ďalej aj „miesto montáže“).
 2. Dielom sa rozumie dodávka a montáž výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. Dielom sa rozumie aj oprava, úprava a údržba výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o.
 3. Prípadné zmeny  požiadaviek na dielo je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od akceptácie príslušnej cenovej ponuky.
 4. Cenová ponuka je zároveň návrhom na uzatvorenie zmluvy o dielo.
 5. Akceptáciou príslušnej cenovej ponuky odberateľom vzniká medzi dodávateľom a odberateľom zmluva o dielo. Uvedené nebráni tomu, aby odberateľ s dodávateľom uzatvorili zmluvu v písomnej podobe.
 6. V prípade, ak v lehote do 30 dní od predloženia príslušnej cenovej ponuky nedôjde k jej akceptácii, požiadavka odberateľa na zhotovenie diela zanikne a zmluva o dielo sa nebude považovať za uzavretú. To neplatí ak bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe.
 7. Dodávateľ je oprávnený zrušiť návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo, ak tento prejav o zrušení dôjde odberateľovi skôr alebo aspoň súčasne s týmto návrhom.
 8. Akceptáciu cenovej ponuky môže odberateľ odvolať, ak toto odvolanie dôjde dodávateľovi najneskôr súčasne s akceptáciou.
 9. Zamestnanci dodávateľa nie sú oprávnení dohodovať ústne vedľajšie dohody alebo dávať ústne potvrdenie nad rámec týchto obchodných podmienok, či písomných zmlúv alebo potvrdených objednávok.

 

VIII.  Cena, faktúra, platobné podmienky a sankcie

Ustanovenia o cene, faktúrach, platobných podmienkach a sankciách uvedené v článku III. týchto obchodných podmienok platné pre kúpnu zmluvu sa rovnako použijú aj na zmluvu o dielo.

 

IX.      Zhotovenie diela a jeho odovzdanie

 

 1. Dodávateľ je povinný vykonať dielo sám na vlastné náklady a nebezpečenstvo a v termíne určenom v cenovej ponuke. Dodávateľ je oprávnený vykonať dielo aj pred týmto termínom.
 2. Dodávateľ je oprávnený vykonať dielo aj prostredníctvom subdodávateľa, v takom prípade však zodpovedá za vykonanie diela akoby ho vykonával sám.
 3. Podmienkou začatia vykonávania diela je zaplatenie zálohy a umožnenie vstupu, či prístupu do miesta montáže, kde sa má dielo vykonať. V prípade, že je v mieste montáže potrebné uskutočniť prípravné práce alebo stavebné práce, napr. stierkovanie, pokladanie podláh, maľovanie, alebo vykonanie iných prác prípadne je potrebné uskutočniť úpravu staveniska, najmä zabezpečením lešenia, je odberateľ povinný odovzdať miesto montáže po uskutočnení týchto prác a zabezpečení úprav, t.j. v stave, aby dodávateľ mohol nerušene začať práce na uskutočnenie diela. V prípade, že miesto montáže nebude v dohodnutom termíne spôsobilé na začatie týchto prác, je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa  uvedenie miesta montáže do požadovaného stavu v zmysle predchádzajúcej vety tohto odseku. Dodávateľ má nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s márnym vycestovaním do miesta montáže.
 4. Dodávateľ upozorní odberateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnosť povahy vecí prevzatých od odberateľa alebo pokynov daných dodávateľovi odberateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Dodávateľ preruší vykonávanie diela, ak pre nevhodnosť vecí alebo pokynov nemožno pokračovať v riadnom vykonávaní diela. O túto dobu sa predlžuje termín zhotovenia diela.  Zhotoviteľ má v takomto prípade nárok na náhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť.
 5. V prípade, že pri vykonávaní diela dodávateľ zistí skryté prekážky týkajúce sa veci, na ktorej sa má vykonať oprava, úprava alebo miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela vyhotovenie diela dohodnutým spôsobom, dodávateľ to bez zbytočného odkladu oznámi odberateľovi a navrhne mu zmenu diela. Do času uzatvorenia dohody o zmene diela je dodávateľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Po túto dobu dodávateľ nie je v omeškaní s vykonaním diela. Ak sa dodávateľ s odberateľom na zmene diela nedohodnú, má dodávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Dielo sa považuje za riadne vykonané namontovaním všetkých objednaných výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. v mieste určenom odberateľom ako miesto montáže.
 7. Odovzdanie diela sa uskutoční zápisnične, pričom dodávateľ a odberateľ o odovzdaní a prevzatí diela spíšu odovzdávací a preberací protokol,  v ktorom sú povinní uviesť všetky prípadné vady a nedorobky, ktoré sa budú na diele nachádzať ku dňu odovzdania diela. Odberateľ je povinný dielo prevziať ihneď po výzve dodávateľa.
 8. V prípade omeškania dodávateľa s odovzdaním diela má odberateľ právo odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak dodávateľ ani po písomnom poskytnutí primeranej lehoty odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odberateľovi dielo neodovzdá.
 9. Dodávateľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak odberateľ neposkytne dodávateľovi súčinnosť, najmä ak mu neumožní prístup alebo vstup do miesta montáže, prípadne ak dielo odmietne prevziať.
 10. Dodávateľ nie je v omeškaní s vykonaním diela po dobu, po ktorú poveternostné podmienky ako sú dážď, vietor, sneh, teplota pod 0 ºC, prípadne iné objektívne príčiny znemožňovali postup prác dodávateľa s prihliadnutím na technologické postupy použitých materiálov ako aj bezpečnosť a zdravie montážnych pracovníkov. Dodávateľ nie je v omeškaní s lehotou dodávky ani v prípade iných nepredvídateľných okolností akou je napr. výpadok dodávky elektrickej energie a pod., ktoré by znemožňovali postup prác dodávateľa.
 11. V prípade, že odberateľ odmietne prevziať dodávateľom zhotovené dielo, dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi zálohu a poplatok za meranie, ktoré dodávateľovi doteraz zaplatil.
 12. V prípade, že sa v priebehu uskutočňovania diela vyskytne potreba vykonania prác naviac, dodávateľ upozorní odberateľa na vznik tejto potreby ako aj potreby zvýšenia ceny diela. Odberateľ je povinný sa do 3 dní odo dňa, keď mu bol vznik potreby vykonania prác naviac oznámený, písomne vyjadriť, či  so zmenou diela a ceny súhlasí. V prípade, že odberateľ so zmenou diela a ceny nesúhlasí, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Od zmluvy je oprávnený odstúpiť aj odberateľ, ak so zmenou ceny diela nesúhlasí a urobí tak v lehote 3 dní odo dňa, čo mu bola táto skutočnosť oznámená.

 

X.        Vlastníctvo a nebezpečenstvo vzniku škody

 

 1. Ustanovenia o vlastníctve a nebezpečenstve vzniku škody uvedené v článku V. týchto obchodných podmienok platných pre kúpnu zmluvu sa obdobne  použijú aj na zmluvu o dielo.

 

XI.      Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

 

 1. Ustanovenia o zodpovednosti za vady uvedené v článku VI. týchto obchodných podmienok platia obdobne aj pre zmluvu o dielo.
 2. Ak je predmetom diela dodávka a montáž exteriérových žalúzií dodávateľ poskytne odberateľovi záruku za akosť v trvaní 5 rokov. Podmienkou 5-ročnej záruky však je, že:

a) odberateľ si v priebehu nasledovných 5 rokov odo dňa odovzdania predmetu kúpy dodávateľom každoročne objedná servisnú prehliadku predmetu kúpy,

b) táto servisná prehliadka bude riadne vykonaná a odberateľom riadne uhradená,

c)  servisná prehliadka sa vykoná za nasledovných platobných podmienok:

 • v čase sezóny, t.j. máj – október (vrátane) – za servisnú prehliadku 1 ks exteriérových žalúzií bude odberateľovi účtovaná cena vo výške 15,- EUR plus DPH,
 • v čase mimo sezóny, t.j. november – apríl (vrátane) – za servisnú prehliadku 1 ks exteriérových žalúzií bude odberateľovi účtovaná cena vo výške 10,- EUR plus DPH,
 • odberateľovi bude účtovaná doprava na miesto, kde sa má servisná prehliadka uskutočniť a to v sume 0,50 EUR plus DPH za každý 1 km cesty od najbližšieho servisného strediska do miesta prehliadky a späť,
 • cenu, ktorá bude odberateľovi takto účtovaná podľa predchádzajúcich odsekov je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi  v hotovosti ihneď po vykonaní servisnej prehliadky.
 1. V prípade nedodržania podmienok uvedených v ods. 2 tohto článku ako aj v prípade, že predmetom diela je dodávka a montáž  iných výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. než exteriérových žalúzií, poskytne dodávateľ odberateľovi, záruku len v zákonom stanovenej dobe 24 mesiacov. To neplatí ak sa dodávateľ s odberateľom dohodli inak.
 2. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie odberateľom v prípade, že dodávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne odberateľa upozornil a odberateľ na ich použití trval. Dodávateľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu odberateľom, ak dodávateľ na nevhodnosť týchto pokynov odberateľa upozornil a odberateľ na ich dodržaní trval alebo ak dodávateľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
 3. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za zjavné vady a nedorobky, ktoré odberateľ zistil, alebo mohol zistiť odbornou prehliadkou pri prebratí diela a neboli zapísané do odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Pri dodatočnom uplatnení nároku na odstránenie zjavných vád a nedorobkov musí odberateľ vierohodne preukázať alebo musí byť nesporné, že tieto vady a nedorobky existovali už v čase preberania diela, neboli na prvý pohľad zjavné a neboli spôsobené odberateľom. Dodatočné uplatnenie týchto vád a nedorobkov je však možné najneskôr do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela. Ak odberateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

XII.    Osobitné podmienky k zmluve o dielo, predmetom ktorej je dodávka a montáž výrobkov exteriérových žalúzií

 1. V prípade, že je predmetom zmluvy o dielo dodávka a montáž exteriérových žalúzií, dodávateľ s odberateľom dojednajú osobitné termíny zhotovenia diela, t.j. termín ohliadky pred zameraním, termín zamerania plechov a nosičov, termín montáže plechov a nosičov, termín zamerania žalúzií, termín montáže žalúzií a termín odovzdania žalúzií (ďalej aj „termíny uskutočnenia diela“)
 2. Akúkoľvek zmenu termínov možno dojednať len so súhlasom odberateľa a dodávateľa.
 3. Dodávateľ uskutoční dielo v dvoch etapách, pričom

d) v rámci prvej etapy zhotovenia diela dodávateľ uskutoční zameranie a montáž krycích plechov na objekte v mieste montáže

e) v rámci druhej etapy zhotovenia diela dodávateľ uskutoční  zameranie a montáž žalúzií na objekte v mieste montáže.

 1. Cenu diela, ktorej hodnota nepresahuje sumu 5.000,- EUR (vrátane DPH) je odberateľ dodávateľovi povinný uhradiť v závislosti od etáp uskutočnenia diela v dvoch častiach nasledovným spôsobom:

a)  v rámci prvej etapy uskutočnenia diela je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi

 • sumu vo výške určenej dodávateľom pri zameraní – prvá záloha,
 • sumu vo výške 50% z prvej časti ceny diela najneskôr do5 dní – druhá záloha,
 • zvyšnú časť prvej časti ceny diela najneskôr v deň odovzdania prvej časti diela,

b)       druhú časť ceny diela je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi

 • sumu vo výške 50% z druhej časti ceny diela najneskôr do 5 dní
 • zvyšnú časť druhej časti ceny diela najneskôr v deň odovzdania druhej časti diela.
 1. Cenu diela, ktorá presahuje hodnotu 5.000,- EUR (vrátane DPH) je odberateľ povinný dodávateľovi uhradiť bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa rovnako v dvoch častiach v závislosti od etáp uskutočnenia diela a to nasledovným spôsobom:

a)   v rámci prvej etapy uskutočnenia diela je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi:

 • sumu vo výške určenej dodávateľom pri zameraní – prvá záloha,
 • sumu vo výške 70% z prvej časti ceny diela najneskôr do 5 dní – druhá záloha,
 • zvyšnú časť prvej časti ceny diela najneskôr v deň odovzdania prvej časti diela,

b)  druhú časť ceny diela je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi:

 • sumu vo výške 30% z druhej časti ceny diela najneskôr do 5 dní,
 • zvyšnú časť druhej časti ceny diela najneskôr v deň odovzdania druhej časti diela.
 1. Podmienkou začatia vykonávania diela je okrem vyššie uvedených podmienok v tejto časti aj dokončenie stavebných prác na úpravu stavby, na ktorej sa má dielo vykonať. Vonkajšie stavebné práce uskutočňuje odberateľ na svoje náklady, ktoré je povinný uskutočniť do termínu určeného pre ohliadku pred zameraním.
 2. V prípade, že je to vyžaduje povaha veci, je odberateľ povinný odovzdať dodávateľovi projektovú dokumentáciu stavby, na alebo v ktorej majú byť namontované výrobky spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. a rovnako sprístupniť dodávateľovi stavebný denník. Odberateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom dodávateľa pripájať svoje stanoviská.
 3. Dodávateľ je oprávnený žiadať od odberateľa vyhotovenie kópie stavebného denníka. Odberateľ je povinný do 3 dní odo dňa výzvy uskutočnenej dodávateľom vyhotoviť a odovzdať úplnú kópiu stavebného denníka alebo dodávateľom určenej časti z neho. V prípade, ak túto povinnosť poruší, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,20 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti.  To neplatí, ak odberateľ nemá povinnosť viesť stavebný denník.

 

XIII.  Osobitné dojednania k zmluve o dielo predmetom ktorej je oprava výrobkov dodávateľa

 

 1. V prípade, že je dielom oprava výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. a nejde o opravu v rámci záručnej doby, objednávkou sa na účely tohto ustanovenia rozumie doručenie vyplneného formuláru označeného ako „Servisný list“ (ďalej aj ako „formulár“) dodávateľovi, ktorý je odberateľovi k dispozícii na webovom sídle dodávateľa. V tomto formulári je odberateľ povinný uviesť číslo objednávky (t.j. cenovej ponuky podľa článku II. ods. 3 alebo VII. ods. 4 týchto obchodných podmienok) a ďalšie v ňom požadované údaje. Takto vyplnený formulár je potrebné zaslať dodávateľovi na:reklamacie@eya-interier.sk, prípadne poštou na adresu sídla dodávateľa.
 2. Dielo podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dodávateľ vykoná za nasledovných platobných podmienok:

a)         v prípade, že bude dielo vzhľadom na povahu požadovanej opravy vykonávané v mieste určenom odberateľom:

 •  za vykonanie prác servisného technika bude odberateľovi účtovaná suma vo výške 17,- EUR/hod./osobu plus DPH,
 • za dopravu servisného technika na miesto určenia bude odberateľovi účtovaná suma 0,50 EUR/km plus DPH,

b)        v prípade, že bude dielo vykonávané v sídle dodávateľa, ak ide o prípad, kedy je potrebné uskutočniť opravu samotného výrobku dodávateľa:

 • za vykonanie prác výrobným pracovníkom bude odberateľovi účtovaná suma vo výške 0,17 EUR/min. plus DPH,
 • odberateľovi bude účtované i poštovné a balné v sume 5,- EUR plus DPH,

Cena, ktorá bude odberateľovi takto účtovaná podľa predchádzajúcich odsekov, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi v hotovosti ihneď po vykonaní diela.

 1. Ak je predmetom zmluvy o dielo oprava samotného výrobku spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. a povaha veci to pripúšťa, uprednostní sa vykonanie diela v sídle dodávateľa pred vykonaním diela v mieste určenom odberateľom. Odberateľ v tomto prípade dopraví výrobok, o ktorého opravu ide, na adresu sídla dodávateľa alebo do ktorejkoľvek jeho prevádzkarne označenej ako „Štúdio tieniacej techniky“. Náklady s tým spojené znáša odberateľ.
 2. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na výrobky, ktoré dodávateľ dodal odberateľovi bez montáže ako aj výrobky, ktoré boli odberateľovi dodané dodávateľom spolu s montážou.

 

XIV.   Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú tak na dodávku výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o. (kúpna zmluvy) ako aj na dodávku a montáž výrobkov spoločnosti Eya interiér, spol. s r.o., ich úpravu, opravu a údržbu (zmluva o dielo).
 2. Všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov, zo zmlúv alebo súvisiacich so zmluvami, na ktoré sa tieto obchodné podmienky vzťahujú, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, ako aj nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto zmlúv, budú predložené na rozhodnutie výlučne jednému nezávislému rozhodcovi Rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o., V. P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, IČO:36414603, podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu tohto rozhodcovského súdu. Dodávateľ ako aj odberateľ, sú povinní sa podrobiť rozhodnutiu rozhodcovského súdu a jeho rozhodnutie je pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Tým nie je  dotknuté právo odberateľa, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zák. č. 250/2007 Z.,z.  obrátiť sa na príslušný súd Slovenskej republiky.
 3. V prípade ak bude podľa týchto obchodných podmienok, prípadne podľa kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom potrebné doručovať nejaké písomnosti, doručuje sa táto písomnosť a na dresu zmluvnej strany uvedenú v kúpnej zmluve, zmluve o dielo alebo v objednávke, dokiaľ nie je zmena adresy druhej zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje písomne oznámená. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti ako nedoručená, dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
 4. Dodávateľ je oprávnený evidovať a spracovať pre svoju potrebu (interné štatistiky a iné monitorovanie) osobné údaje získané od odberateľa.
 5. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 01.11.2019.
Zaujali Vás naše produkty? Alebo na nás máte otázku ?
Máme vlastný showroom
Nájdete u nás najširšiu ponuku
Sme na trhu od roku 2004
Dovážame od tých najlepších